Home » 6 วันอันตราย by Jeffrey Archer
6 วันอันตราย Jeffrey Archer

6 วันอันตราย

Jeffrey Archer

Published
ISBN :
Paperback
391 pages
Enter the sum

 About the Book 

อีก 6 วันประธานาธิบดีหญิงคนแรกของอเมริกาตองตาย...ประธานาธิบดีคนลาสุดตอจากเรแกนเปนผูหญิง แถมเปนผูหญิงสวยเสียดวยสิ เธอกราวเธอแกรงเสียจนมีคนอยากใหเธอตาย แผนการรายเริมตนขึนแลวอยางเงียบๆ ทีตายของเธอถูกกำหนดไวแลว เวลาตายของเธอถูกกำหนดใหแลวอีกหกวันMoreอีก 6 วันประธานาธิบดีหญิงคนแรกของอเมริกาต้องตาย...ประธานาธิบดีคนล่าสุดต่อจากเรแกนเป็นผู้หญิง แถมเป็นผู้หญิงสวยเสียด้วยสิ เธอกร้าวเธอแกร่งเสียจนมีคนอยากให้เธอตาย แผนการร้ายเริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเงียบๆ ที่ตายของเธอถูกกำหนดไว้แล้ว เวลาตายของเธอถูกกำหนดให้แล้วอีกหกวัน หกวันของการสืบสวน การตามล่าและการปิดทองหลังพระ ...